Програма на правителството за ИТ

Радвам се, че съм сред първите научили за новата ИТ политика на следващото правителство, разбира се, това е само част от нея:

1. Разкриване на нови центрове за проучвания, анализ и внедряване на нови технологии. Тези центрове, трябва да бъдат извън университетите (извън МОН), спонсорирани от държавата и бизнеса и с активно участие на университетите, бизнеса, училищата и Европейски подобни инициативи.

2. Даване на приоритет на бизнеса в сферата на ИТ за сметка на губещи и не работещи отрасли като земеделието. България не е земеделска държава, ИТ индустрията печели в пъти повече от земеделието и селското стопанство и това се оценява.

2.1 Приоритетите се изместват, но не за сметка на другите отрасли, нито за сметка на намаляване на финансирането и субсидиите за тях, за да бъдат конкурентно-способни.

3. Стимулиране на собствени разработки, идеи и технологии за сметка на извършване на услуги и на краткосрочни икономически ползи.

3.1 Държавата подпомага компании, екипи и консорциуми, които правят продукти и инвестират в тях, чрез създаване на национален иновационен фонд „Направено в България“, чийто средства влизат от националния бюджет и от европейки програми, както и от компаниите участнички. Този фонд е различен от вече съществуващия такъв и е насочен само към сферата на ИТ, но работи заедно с ИАНМСП.

3.2 Реформират се сега съществуващите ИТ клъстери, така, че да отговарят на новата политика на Правителството и за намиране на обща рамка за работа с новите центрове за проучвания в т.1

4. Оборудване на Държавната администрация и други държавни органи със софтуер, разработен и поддържан в България, създаден по програмата „Направено в България“ и с помощта на центровете за проучване в точка 1.

5. Преминаване изцяло на електронен формат на фактури, документи и комуникации между отделните ведомства, бизнеса и отделните граждани, с цел по-ясна, бърза и прозрачна работа на тези органи. Прилагането на отворени стандарти за Администрацията вътре и вън от нея се подразбира.

6. Намаляване на данъчната тежест до 3% за първите 5 години от развитието на всеки ИТ бизнес или консорциум, който работи на територията на страната. Поемане на данъчните задължения на всеки ИТ специалист (по кодови таблици) за първите 5 години на кариерата му, ако той:
– участва в център за проучване, внедряване и анализ на нови технологии
– е част от компания или консорциум по програмата „Произведено в България“

7. Държавата стимулира чуждестранните инвестиции и ‘know-how’, навлизащи в страната в сферата на ИТ със серия мерки в зависимост към каква сфера са насочени те. Дали към извършване на услуги – аутсорсинг, маркетинг, управление на проекти и други за чужди компании или за разработка на продукти в България, които имат местно приложение.

Общи
8. Отчисляване от годишните данъчни задължения на работещ член на семейството на сумата за покупката на компютърна техника (по определени спецификации и максимални лимити).

9. Държавата съдейства за осигуряване на широколентов интернет-достъп до по-голяма част от страната.


Има доста промени по частта за информационно общество, за създаване на консултативни съвети по определени проблеми с участието на НПО, експерти и бизнеса към ресорния министър и мерки за прозрачност.