Пиратска Партия в България : Принципи

Тези принципи са базирани на версия 3.0 на принципите на шведската пиратска партия, но адаптирани за проблемите на България. Благодаря за превода на новите елементи на Силвия Касабова

Въведение

Ние искаме да променим световното законодателство така, че да улесним формирането на информационно общество, което се характеризира с многообразие и откритост. Правим това, изисквайки повече уважение към гражданите и спазване на правото им на поверителност, както и чрез реформи в законите за авторско право и патенти.
Трите основни неща, които изповядва Пиратската партия са нуждата от защита на гражданските права, волята да освободим нашата култура и прозрението, че патентите и частните монополи вредят на обществото.

Нашето общество е едно контролирано и разузнавано/шпионирано общество, в което практически всеки един е регистриран и наблюдаван. Не е в интерес на модерната законова държава да налага шпиониране на всичките си граждани, третирайки ги като заподозряни. Демокрацията предполага една силна защита на гражданските права.
Авторските права са били създадени, за да облагодетелстват обществото като окуражават акта на творчеството, развитието и разгръщането на културна експанзия. За да постигнем тези цели се нуждаем от един деликатен баланс между общоприетите изисквания за достъпност и разпространение от една страна, и изискванията на твореца да бъде припознат и възнаграден от друга. Ние заявяваме, че днешната система от закони за авторските права не е балансирана.

Едно общество, в което културното изразяване и знание е свободно за всички, при равни условия, ще облагодетелства цялото общество. Ние твърдим, че широкоразпространените и систематични злоупотреби с настоящите авторски права са съвсем непродуктивни за постигане на тези цели, като едновременно ограничават както създаването, така и достъпа до културата ни.

Частните монополи са едни от най-големите врагове на обществото ни. Те водят директно до скокове в цените и множество скрити разходи за гражданите. Патентите представляват официално признати монополи над идеите. Големите корпорации се борят една с друга в едно състезание на присвояване на все повече патенти, които да използват срещу малките конкуренти, за да ги възпрепятстват от конкуренция при равни условия. Целта на всеки монополист не е да нагоди цените и условията спрямо това, което пазара може да понесе, а по-скоро да използва своите добити нечестно права като лост за вдигане на цените и за поставяне на неуравновесени условия за ползване и лицензиране. Ние искаме да ограничим възможностите за създаване на разрушителни и ненужни монополни ситуации.
Търговските/запазените марки са принципно необходими, като инструменти за защита на консуматора. Ние считаме, че днес търговските марки в по-голямата си част изпълняват добре функцията си и не предлагаме някакви промени в тази област.

Демокрация, граждански права и лични свободи

Гражданското право на лично пространство трябва да е записано във всяка конституция. От това основополагащо право произлизат някои други основни човешки права като правото за свобода на словото, свобода на възгледите, правото да се сдобиваш с информация, както и правото на културно и личностно развитие. Всички опити на държавата да ограничи тези права трябва да бъдат поставяни под съмнение и да се посрещат с мощна опозиция.

Всички сили, системи и методи, които държавата може да използва срещу своите граждани, трябва да се намират под непрекъснато наблюдение и критичен поглед от избрани инстанции. Когато държавата наблюдава редови граждани, които не са заподозряни в каквото и да е престъпление, това е повече от неприемливо и представлява ясно нарушение на гражданското право за лично пространство. На всеки гражданин трябва да се гарантира правото на анонимност, което е присъщо на нашата конституция, а правото на индивида да контролира всяка употреба на неговите лични данни трябва да се засили.

Пиратската партия застава против специалното законодателство за терористични престъпления. Съществуващите наказания и криминални кодекси, свързани с деяния, които причиняват вреда или заплашват българските граждани или собствеността им са напълно достатъчни.

Днешните антитерористични закони обезсилват съдебните процеси, а рискът се използва като репресивен инструмент срещу имигранти и дисиденти.

Правителството трябва да спазва конституцията не само на думи, но и на практика. Уважение на гражданите и личните им данни означава, че принципи като забрана на мъченията, честност при законотворството, надлежен съдебен процес, имунитет на пратениците и пощенската тайна не подлежат на обсъждане.

Пиратската партия ще работи за разкриването и свалянето на всяка администрация, която според партията не спазва човешките права, както се очаква от една западна демокрация.

Актът за пощенската тайна трябва да се издигне до Основен акт за комуникационната тайна. Точно както понастоящем е забранено да четеш нечия чужда поща, така трябва да се забрани четенето или достъпа на чужд и-мейл, SMS или друга форма на съобщения, независимо от технологиите или операторите, с които те се предават. Всякакви изключения от това правило трябва да бъдат много добре мотивирани при всеки отделен случай.
На служител ще се разрешава да има достъп до съобщение на друг служител само, ако това е абсолютно необходимо за заздравяване на техническата функционалност или е в пряка връзка с работните задължения на служителя.
На правителството ще се разрешава да има достъп на нечии лични граждански средства за комуникация или да поставя някой гражданин под наблюдение в случай на твърдо подозрение за престъпление, което е било извършено от споменатия гражданин.

Във всички други случаи правителството трябва да счита своите граждани за невинни и да ги оставя на мира.
На този Акт за комуникационната тайна трябва да се даде силна законова защита, тъй като правителството зачестяващо показва, че не бива да му се доверява чувствителна информация.

Ние искаме да отхвърлим Директивата за запазване на данни и да засилим гражданското право на лично пространство.

Тази директива е въведена в България чрез Закона за електронни съобщения и все още се подлага на промяна след промяна с идеята за тотален, безконтролен достъп до данните на всички граждани , използващи телекомуникационни услуги.

Липсата на демокрация в ЕС трябва да бъде разгледана в дългосрочен план, а първата стъпка е предотвратяване на постоянната й липса чрез лоша конституция.

Процесът на вземане на решения и цялата държавна администрация, както в България, така и в Европейския съюз трябва да се характеризира с прозрачност и откритост. Българските представители в ЕС трябва да работят за приближаването на Съюза до открит принцип за обществен достъп до документи.
Основите на демокрацията трябва да се защитават както в България, така и в ЕС.

Свобода за нашата култура

Когато авторските права били създадени, те имали за цел само да регулират правото на създателя да бъде припознат като такъв. По-късно те биват разширени дотам, че да покриват търговското копиране на творбите, както и да ограничават естествените права на отделните граждани и не-търговските организации.
Ние заявяваме, че това нарушение на баланса е довело до неприемливо развитие за цялото общество.

Икономическият и технологичен напредък е тласнал закона за авторските права напълно извън равновесие и го е довел дотам да предлага несправедливи предимства за неколцина големи пазарни играчи за сметка на потребителите, творците и обществото като цяло. Милиони класически песни, филми и книги биват държани като заложници в складовете на огромните медийни корпорации, недостатъчно желани за повторно разпространение от съответните целеви групи, а потенциално твърде доходоносни за разпространение.
Ние искаме да освободим нашето културно наследство и да ги направим достъпни за всички, преди времето да разложи целулоида на старите филмови ролки.

Законите за нематериалните неща са начин да се узаконява материална собственост над нематериални ценности. Идеите, знанието и информацията по природа са не-изключителни (бел. пр. – в същността си не допускат да се придобиват изключителни права над тях) и тяхната обща ценност лежи в присъщата им способност да бъдат споделяни и разпространявани.

Ние заявяваме, че авторските права се нуждаят от това да бъдат възстановени в своя първоначален вид.

Законите трябва да се променят, за да регулират само търговската употреба и копиране на защитени материали. Споделянето на копие или друг начин да разпространиш или използваш творби с нетърговска полза, не трябва никога да е незаконно, защото такава честна употреба облагодетелства цялото общество.
Ние искаме реформа в търговските авторски права. Основната цел на авторските права винаги е била да се намира справедлив баланс между противоположни търговски интереси. Днес този баланс е изгубен и се нуждае да бъде преоткрит.
Ние предлагаме намаляване на защитите за търговските авторски права, т.е. монополът да създаваш копия на една творба с търговска цел да бъде намален на 5 години от публикуване на творбата.

Правата да създаваш вторични/производни творби трябва да бъдат нагодени така, че да дават свобода на всички да ги произвеждат веднага. Всички изключения от това правило, например, преводи на книги или използване на защитени музикални партитури във филми, ще бъдат упоменати специално в законодателния акт.

Ние искаме да сътворим едни честни и балансирани закони за авторските права.
Всяко не-комерсиално събиране, използване, обработване и разпространение на култура трябва с предимство да се окуражава. Технологии, които ограничават законните права на потребителя да копира и използва информацията или културата, така наречените DRM (Дигитални Права за Ползване), трябва да бъдат забранени. Всеки продукт, който съдържа DRM трябва да има ясно обозначени указания на опаковката, за да информира купувача за това, особено в случаи, когато това води до очевидни щети за купувача.

Договорни съглашения, които имат за цел да възпрепятстват това законно разпространение на информация, трябва да бъдат обявени за недействителни и невалидни. Не-търговско разпространение на публикувана култура, информация или знание – с ясното изключение на личните данни – не трябва да се ограничава или наказва. Като логично последствие от това, ние искаме да отхвърлим данъците за чисти носители.
Ние искаме да създадем едно творческо общество.

Патентите и частните монополи вредят на обществото

Патентите имат много разрушителни последствия. Фармацевтичните патенти са отговорни за човешка смърт от болести, за които би следвало да предложат лекарства, приоритетите за разработване на нови лекарства биват изопачавани, ненужно се завишават и водят до покачване на разходите за лечение в богатите части на света.
Биологичните и генетични патенти, като патентите за дадени житни култури, водят до неразумни и вредни последствия.

Софтуерните патенти забавят технологичното развитие и представляват сериозна заплаха срещу българския, а също и срещу европейския малък и среден бизнес в сектора за информационни технологии.

Казват, че патентите насърчавали нововъведенията, като защитавали изобретателите, инвеститорите и производствените методи. Всъщност, патентите все повече биват употребявани от големите корпорации, за да възпрепятстват малките компании от конкуренция при равни условия. Вместо да насърчават нововъведенията, патентите биват използвани като “минни полета” за водене на войни срещу други такива патенти, през време на които собственикът няма никакви планове да развива съответния патент по-нататък.

Ние вярваме, че патентите са отживелица и че те активно задушават нововъведенията и създаването на ново знание. Освен това, само един поглед към бизнеса, който не се нуждае от патенти е достатъчен, за да стане ясно, че патентите просто не са нужни – пазарната сила извлечена от факта, че си пръв на пазара с дадено нещо е напълно достатъчна за поощряване на нововъведението. Изобретателите трябва да се конкурират честно с естествени предимства като новаторски дизайн, облаги за потребителя, цени и качество, вместо с държавнически определен монопол върху знанието.

Ако не ти се налага да плащаш на малка армия от адвокати по патенти, това ще освободи ресурси, които могат да бъдат използвани за създаване на истински нововъведения и ще подобрява продуктите по-бързо, като в края на краищата всички ще сме облагодателствани.

Ние искаме да отхвърлим патентите.
Освен, че злоупотребяват с патентите, големите корпорации се опитват да създават монополи и чрез други средства. Като пазят информация за неща като файлови формати или тайни по интерфейса, те се опитват да поставят продавача в безизходна позиция и така ограничават конкуренцията с безсрамно неуважение към силите на свободния и честен пазар.
Тази практика води директно да по-високи цени и по-нисък темп на нововъведения. Във всички сфери, в които публично спонсорираният сектор се сдобива с информационни системи или произвежда информация, той (секторът) трябва активно да се противопоставя на формирането или продължаващото съществуване на тези частни монополи върху информацията, знанието, идеите или концепциите.
Инициативи като „Отворен достъп”, имащи за цел да направят резултати от проучвания напълно достъпни, ще се насърчават и подкрепят.

Частните монополи трябва да бъдат победени.

Общественият сектор ще архивира документи, които ще бъдат достъпни за всички в отворени формати. Комуникацията с държавните институции трябва да бъде възможна без обвързване с определен частен доставчик на софтуер. Използването на софтуер с отворен код в обществения сектор, включително в училищата ще се стимулира.
Ще се насърчават отворените формати и софтуера с отворен код.

Заключителни думи

Ние искаме да пазим гражданските права, правата за лично пространство (right to privacy) и основните човешки права. Когато правителството рутинно разузнава своите граждани, това неизбежно води до злоупотреби с власт и сила, липса на свободи и несправедливост. Ние изискваме поправка на тези неправди. Ние настояваме за справедливост, свобода и демокрация за гражданите.

Днешните закони за авторските права и патентите водят до вредно създаване на монополи, загуба на важни демократични ценности, пречки за създаване на култура и знания и възпрепятстването им от това да достигнат до гражданите. Ние настояваме за отхвърляне на патентите и за едни честни и балансирани закони за авторските права, вкоренени във волята на народа, с които да се обогати човешкия живот, да се създаде здравословен търговски климат и една общност на знания и култура, от което ще се облагодетелства развитието на обществото като цяло.

Настоящата ни работа във връзка с това е концентрирана върху парламентарните средства и затова търсим да получим мандат от народа, за да го представяме по тези въпроси.

Пиратската партия не се стреми да бъде част от администрацията. Целта ни е да използваме позицията си в парламента като инструмент за подкрепа на администрация, която работи по проблемите, заложени в платформата ни, по задоволителен начин. В такъв случай, ние ще подкрепим тази администрация и по други въпроси, ако нямаме собствено становище по тях.

За да се превърнем в силно движение, ние избрахме да не заемаме никаква политическа позиция, която не е свързана с тук декларираните принципи.

Ние се изправяме обединени от идеята да защитаваме нашето право на лично пространство волята ни за реформа в авторските права и необходимостта за отхвърляне на патентите.

37 мнения за “Пиратска Партия в България : Принципи

 • Reply Пиратска партия в България – вече реалност в Блог на Богомил "Бого" Шопов 24.03.2010 at 14:48

  […] Какво точно прави една пиратска партия? -Реклама- Коментари, които не са на кирилица е много вероятно да не бъдат публикувани. Коментарите имат модерация, защото има много СПАМ, така, че не бързайте да ми се карате защо съм ви изтрил коментара, просто не е одобрен още. […]

 • Reply Михайл Милушев 14.09.2009 at 20:08

  Аз съм за тази партия не членувам в никоя друга/няма смисъл/
  кажете кога каде… и най вече със какво мога да помогна защо да не направим нещо полезно за нас за нашите деца
  Да се опълчим срещу измислените правила ноито ни налага кой ли не…

 • Reply Марин Поповски 11.09.2009 at 16:09

  Стъпките 50, 500, 2500 са притеснителни. Особено последните две, защото са обвързани и едномесечни (по памет) срокове. Организирането на Учредително събрание в зала за 500 човека с всичките необходими финансови средства, документи, материали и тн. не е лесно. Събирането на 2500 члена също не е сигурно. Дори и да се съберат толкова, колко от тях ще продължат да поддържат членството си след третия месец?
  Какво имаме в момента?
  1. Този сайт
  2. Два други пиратски сайта http://piratskapartia.com и http://pirate-bg.2009.tk
  3. Две групи във Фейсбук
  4. Имахме теми и във форумите на Замунда и Арена, но май вече отдавна са в Кошчето
  5. Лични контакти в мрежата.
  6. Възродена амбиция да постигнем нещо повече :)

  • Reply Богомил "Бого" Шопов 11.09.2009 at 17:05

   Не си четеш пощата явно :)
   http://pirateparty.efb.bg – ето го.

   сроковете са тримесечни за 50 > 500, което не е толкова сложно. Намирането на зала, не е чак толкова невъзможно – а и не е казано зала, а учередително събрание с 500 човека – никой не е споменавал зала (има си интересни вратички).

   Бого

 • Reply distopia 11.09.2009 at 0:43

  Един призив от мен – понеже до протеста на 12, когато ще събърате подписи има само един ден, най-добре е да пуснете теми по всички големи торент тракери и посещавани форуми – аз лично съм много твърдо „за“ идеята, но разбрах току що съвсем случайно. Сигурен съм, че има и много други хора, които ще се заинтресуват ако прочетат в по-често посещавани форуми, в противен случай дори и да се съберат 50 подписа, ще е много трудно да се съберат 500 човека за общо събрание…

 • Reply цено 10.09.2009 at 14:33

  бого мишката:)

 • Reply yordan 10.09.2009 at 8:48

  За мен е ОК. Всеки начин да сме полезни е ОК. Имаш имейла ми…

 • Reply Богомил "Бого" Шопов 10.09.2009 at 8:43

  @yordan- освен да ти направя акаунт за сайта.

 • Reply yordan 10.09.2009 at 7:27

  Моите мотиви да се присъединя към Пиратската партия:

  http://yordan.radunchev.com/diary/archive.php/2009-09-10

  Бого, в текстовете на сайта има някои правописни и стилови грешки, знам че това не е приоритет, идеята е по-важна, но приемат ли се редакции и към кой да ги отправяме? Ако няма кой да преглежда текстовете преди публикването им бих могъл да помогна с това в бъдеще. Ако, разбира се, прецените, че би било от полза.

 • Reply Добри Бoжилов 09.09.2009 at 21:49

  Добре е да се има в предвид и, че явно пиратски партии като експеримент има в доста страни – поне ако съдя от линковете към тях на сайта на новата партия, но само една от тях е постигнала някакъв успех. Т.е. не е ясно това доколко е реална политическа ниша. Имайте в предвид и, че хората в Интернет не гласуват. Те приемат като достатъчна изява, самата изява в Интернет и не се вдигат да идат до урните.

 • Reply Селин 09.09.2009 at 21:43

  Космати момичета с кубинки, недаващи алтернативи, wtf!?!?
  За едни и същи Зелени ли си приказваме? Тия, дето аз ги познавам са образовани млади хора, които именно търсят (и намират) алтернативи, вярват че може да се води по-зелен живот и нямат предвид да напуснем града и да избягаме на палатките, а определени програми за алтернативно създаване на електричество (Генади Кондарев това си му е професията) и т.н. Има един куп еколози, имам предвид хора, завършили екология, на които това им е професията. Идеите са подплатени със знания и мисъл за настоящето и бъдещето.
  Много са ми интересни коментари от типа „видях момиче с кубинки от Зелените, значи са некви странни“ или по-„любимото“ ми „ВИЕ НЕ СТЕ ЕКОЛОЗИ, ПОЛЗВАТЕ ХИМИКАЛКИ!!!“ – това второто съм го чула поне 50 пъти буквално по време на кампанията за събиране на подписи.
  Партията има проблеми с ресурса, затова и не успя да направи разгърната мащабна кампания, но това е съвсем нова партия. Време ни е да изплуваме. На 27-ми септември има национално събрание, на което всички са поканени (включително и хората, които НЕ са членове). Повече инфо: http://www.zelenite.bg/1702

 • Reply Дългия Джон Силвър 09.09.2009 at 12:00

  Мдаа още не е завършен но това е сайта: http://piratskapartia.com/
  Не разбираме нищо от политика, явно и информацията за учредяването не е актуална. Но за разлика от други ние СМЕ пирати.

  • Reply Богомил "Бого" Шопов 09.09.2009 at 13:46

   Вече има по-нов сайт с по-активни действия и пиратски и политически, ще се радваме на подкрепа:
   http://pirateparty.efb.bg

Оставете ми коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.